תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Communication: Listening, Understanding, Contact

תקשורת: הקשבה, הבנה, קשר

Section:

מדור:

lingua franca
common language/tongue
שפה משותפת
find a common language
מצאו שפה משותפת
on the same wavelength
like-minded
(they) speak the same language
בראש אחד
הם באותו ראש
משדרים על אותו גל
exchange a knowing look
החליפו מבטים
החליפו ביניהם מבט רב-משמעות
make eye contact
יצר קשר עין
give him to understand (I was given to understand that she’d resign.)
נתנה לו להבין
tongue in cheek
(נאמר) בקריצת עין
tip (him) off
נתנה לו רמז/אזהרה/התראה
broad hint
רמז שקוף
רמז עבה
get the message
הבינה את המסר
תפס את העניין
take the hint
הבינה את הרמז
I hear you (loud and clear)
say no more
I'm with you
I know just what you mean
see also:a word to the wise
הבנתי אותך מצוין
כל מילה נוספת מיותרת
:ראו גםדי לחכימא, כל המוסיף גורע
break the ice
שברה את הקרח
win favor with him
have a way with her
see also:win him over
מצאה מסילות לליבו
ידע להתהלך עִמה
be all things to all men
יודעת להתהלך עם כל אדם
speak at eye level
דיבר אליה בגובה העיניים
strike the right note
פרטה על הנימה הנכונה/המיתר הנכון
reason with her
talk him into (doing something)
talk her around
talk him over
prevail upon
דיבר על ליבה
שידלה אותו בדברים
:ראו גםהיטה את ליבו
talk her out of
הניא אותה מכך/מעשות זאת/מן המעשה
take heed
take her advice/counsel
listen to
שמע בקולה
היטתה אוזן קשבת ל...
אוזנו היתה כרויה
prick up her ears
hear out
keep his ears pinned back
עשתה אוזנה כאפרכסת
הקשיב רוב קשב/קשב רב
זקפה את אוזניה
כרה אוזן
lend me your ears
שים לב למה שאני אומר לך
הסכת ושמע
I am all ears
כולי אוזן
gain a hearing
זכה לאוזן קשבת
Pay attention!
Listen up!
(May I have) your attention please!
שים לב!
שימו לב בבקשה!
pay attention to
שמה לב ל…
נתן דעתו על...
call attention to
draw his attention to
הביא (את הדבר) לתשומת/לשימת ליבה
הסבה את שימת/תשומת ליבו של... אל…
העיר את אוזנה
:בשונה מגלה את אוזנה
get/catch her attention
משכה את עינו
משך את תשומת/שִׂימת ליבה
draw/grab attention
make a splash
משכה תשומת/שִׂימַת לב
reach out
extend/proffer his hand
הושיט יד (לשלום)
have a word with
החליף איתה מילה (או שתיים)
engage in conversation
קשרה שיחה
keep in touch with
שמר על קשר
be in touch with
עמדה בקשר
go-between
איש ביניים
call/ring him up
give her a ring/call
הרים טלפון
התקשרה אליו
hold the line
המתן על הקו
אל תרדי מהקו
hold spellbound
ריתק בחבלי קסם
הילכה עליו קסם
under a spell
אחוזה בחבלי קסם
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.