תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

זהו ביטוי בשפה דבורה/סלנג (משלב "נמוך")

זהו ביטוי בשפה כתובה/רשמית (משלב "גבוה")

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית אמריקאית

ביטוי זה נהוג בעיקר באנגלית בריטית

Civilized Society

חברה מתוקנת

Chapter:

פרק:

Reward

גמול

Section:

מדור:

crime does not pay
הפשע לא משתלם
what goes round comes round
it will boomerang
זה עוד יחזור אליך כבומרנג
סוף גנב לתלִייה
עוד יבוא יום נקם ושילֵם
What goes around comes around
כל כלב בא יומו
catch her red-handed
caught in the act
in flagrante delicto
caught with his fingers in the till
תפסו אותו על חם
נתפסה בשעת מעשה
נתפס בקלקלתו
do justice
give fair trial
עשתה משפט (צדק)
have his day in court
זכה למשפט צדק
do her justice
עשה עימה צדק
נהג בה כראוי/כיָאוּת
call/bring him to account
דרשה ממנו דין וחשבון
account/answer to (someone) for (something)
נתן דין וחשבון לפני...
אחראית על... בפני...
settle old scores
סגר חשבונות ישנים
:ראו גםחיטטה בפצעים ישנים
get square with
settle the score
even out the score
an eye for an eye
lex talionis
tit for tat
give her a dose of her own medicine
repay/pay him in kind
pay her back in her own coin/currency
סגר איתו חשבון
בא חשבון עם
גמרה איתו את החשבון
גמלה/השיבה לו כגמולו
שילם/החזיר לה באותו מטבע
עין תחת עין
מידה כנגד מידה
take revenge on
get his own back
get even
נקם את נקמתו
לקחה ממנו נקם
נפרע ממנה
pay her back with interest
גמל/החזיר לה מנה אחת אפיים
החזירה לו באבי-אביו
החזיר לה עם ריבית (דריבית)
כפל כפליים
she deserves it
he is entitled to...
היא זכאית ל…
מגיע לו (בנימה חיובית)
has it coming to him
serves her right
he deserves whatever he gets
מגיע לו (בנימה שלילית)
get her just reward/deserts
get what he deserves
get her comeuppance
get what is coming to him
באה על עונשה
קיבל את שלו
קיבלה את מה שהגיע לה
face the music
face the consequences
נשא בתוצאות
:ראו גםקיבל/חטף על הראש
cost her (dear/dearly)
dearly bought
עלה לה ביוקר
עלה בדמים
there will be the devil to pay
he'll be (in) for the high jump
הוא ישלם ביוקר
היא מה-זה תחטוף
אוי ואבוי לו אם...
חסר לו ש…
behind bars
serving time
מאחורי סורֵג וּבריח
מאחורי הסורגים
let him stew in his own juice
שיתבשל במיץ של עצמו
:בשונה מתאכלי את הדייסה שבישלת
throw the book at
הענישה (את...) במלוא חומר/חומרת הדין
one good turn deserves another
return the favor
(מן הראוי) להשיב/לשלם טובה תחת טובה
(sow the wind and) reap the whirlwind
זרע רוח וקצר סופה
תאוזרוס לוגו צבע כתום אמצע-01.png

:חפשו לפי פרק ומדור

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Firstfrom your collection.

Firstfrom your collection.